Aanbesteden, do’s en don’t s…

Veel werk wordt via een aanbesteding op de markt gebracht. Wat is een aanbesteding? En hoe organiseer je dat?

Aanbesteding | betekenis/definitie (bron: http://www.encie.nl/definitie/Aanbesteding)

Een aanbesteding is het verkrijgen van prijsopgaven voor de uitvoer of het onderhoud van werken. De uitvoering van een werk of een levering wordt al dan niet in het openbaar beschikbaar gesteld.

Het proces van aanbesteding geschiedt op uitnodiging, onderhands of bij openbare inschrijving. In Nederland zijn het Rijk, de provincie en de gemeenten tot openbare aanbesteding verplicht. Het aanbesteden heeft als doel om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen door de concurrentiewerking. Zo kan de laagste prijs worden gerealiseerd ofwel de prijs-kwaliteitverhouding wordt op deze manier zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Bij aanbesteding gaat het meestal om opdrachten die betrekkelijk groot zijn.

Voor kleinere opdrachten worden meestal enkele leveranciers of aannemers uitgenodigd om een offerte te doen. Dit wordt onderhandse aanbesteding genoemd. Bij aanbestedingen worden selectiecriteria gebruikt om te kijken welke bedrijven het best in staat zijn om de opdracht uit te voeren. Gunningcriteria zijn slechts gericht op kenmerken in de offerte zoals: prijs, leveringsvoorwaarden en kwaliteit van de aangeboden goederen of diensten en aan het wel of niet voldoen van extra kwaliteitscriteria of eisen.

Een aanbesteding is voor opdrachtgevers dus een methode om grote opdrachten tegen een concurrerende prijs uit de markt te halen.

Uit de aanbesteding wenst de opdrachtgever een aanbieding te krijgen die goed met zijn directiebegroting te vergelijken is. Het inschrijfbedrag is daarbij gelijk, maar liefst minder dan het bedrag dat de directie zelf voor het werk begroot heeft. Is dit het geval, dan is de aanbesteding geslaagd. Continue reading Aanbesteden, do’s en don’t s…

Integraal onderhoud en beheer van vastgoed (met RgdBOEI)

Het integraal onderhoud als functie van het beheer van vastgoed is een complexe zaak. Door deze materie op te knippen via het antwoord op een aantal vragen komt als vanzelf de essentie naar voren.
Het zijn de antwoorden op de volgende vragen, die duidelijkheid brengen: Wat wordt er verstaan onder integraal onderhoud? Op welke manier houden we het integraal onderhoud eenvoudig te managen? Kan het vastgoedbeleid in overeenstemming worden gebracht met de missie en de beleidsdoelen van de klant?

Dit zijn vragen die ook in de dagelijkse praktijk bij HKb Echelon regelmatig naar voren komen wanneer er met klanten wordt gesproken over dit actuele onderwerp. “Hoe houden wij de kwaliteit van ons vastgoed op het juiste en door ons gewenste peil?” Continue reading Integraal onderhoud en beheer van vastgoed (met RgdBOEI)

BlackBerry Playbook

Deze week is mijn BlackBerry Playbook 64G (BBPB) uit de USA thuis afgeleverd. Het is een mooie, compacte, tablet. Hierbij de foto’s van het uitpakken ervan.

De BBPB wordt geleverd met een hoesje, mini USB – USB 2 verloopkabel, diverse Quick Start guides en een oplader (met Amerikaanse stekker). Dat is niet handig voor hier (in Europa), maar wanneer je naar de USA afreist komt die stekkerset wel weer goed van pas.

De komende weken volgt er meer over mijn nieuwe tablet.

DHL pakket

NEN 3569 – Veiligheidsbeglazing in gebouwen: wordt niet aangestuurd door Bouwbesluit

In de NEN 3569 worden de klasse- en type indelingen voor veiligheidsglas benoemd. De indeling is gemaakt naar gebouwcategorie en constructiedeel. De NEN 3569 verwijst o.a. naar NEN 6700 / NEN 6702 / NEN 2608 / NEN 2608-2 / NEN-EN 81-1 en 81-2 en NEN-EN 12600.

Dat is nogal gecompliceerd. Er is een toelichting beschikbaar gesteld die is opgesteld door de Stichting Veiligheidsbeglazing. Zie: http://www.prins-glas.nl/SVB%20toelichting%20NEN%203569.pdf

Omdat het toepassen van NEN 3569 niet wordt aangestuurd in het Bouwbesluit kan er getouwtrek ontstaan over het wel of niet plaatsen van veiligheidsbeglazing. Mr. P. de Vries van Bierman Advocaten uit Tiel heeft e.e.a. uitgezocht. Een helder exposé is te vinden via http://www.nederland.sggs.com/Nederland/images/FCK/29-01-2010%20Publicatie%20nieuwe%20NEN%203569%20dd%20december%202009.pdf

Goed vliegweer

Zondag 3 april. Een stralend blauwe lucht, veel zon, een beetje wind.

Kortom: een prima dag met goed vliegweer!

En als bij of hommel kan jouw dag dan niet meer stuk!

Bijen op en boven de vliegplank

Honingbij bij bloeiend speenkruid

 

 

 

 

 

 

Steenhommel vliegt op bloeiend longkruid

Steenhommel vliegt op bloeiend longkruid

 

“Bezint eer gij begint” de Taak Risico Analyse (TRA)

Elke werkdag opnieuw voeren wij, vaak routinematig, onze werkzaamheden uit. Sommige taken kunnen wij wel dromen, zo vaak hebben wij ze uitgevoerd. Routinematig, als op de automatische piloot, doen wij onze taak. En, zonder het te beseffen, lopen wij daarbij risico’s: soms grote, soms kleine, maar risico’s blijven het! Het gezegde: “Bezint eer gij begint” is daarom een goede richtlijn. Houdt de op handen zijnde taak eens tegen het licht. Het lijkt op iets dat je al eerder hebt uitgevoerd (routine), maar is dat wel zo?

Om op een verantwoorde manier die op handen zijnde taak als het ware door te lichten kun je de methode gebruiken van de Taak Risico Analyse, kort gezegd: TRA, gebruiken.

Wat is een TRA?

Een Taak Risico Analyse (TRA) is een methode om risico’s van een bepaalde taak / werkzaamheid te herkennen en een aangepaste werkmethode te ontwikkelen vanuit de standaard werkmethode om zo deze voorziene risico’s te beperken.
Onder het begrip RISICO wordt verstaan: de mate van waarschijnlijkheid dat een ongewenst effect zal plaats vinden. Risico’s kunnen -ondermeer- beïnvloed worden door:
− De aard van het werk;
− De werkplek en/of de omgeving van de werkplek die kunnen zorgen voor verhoogde risico’s;
− De condities waaronder het werk uitgevoerd dient te gaan worden;
− De (hoge) mate van complexiteit van het uit te voeren werk;
− De aanwezigheid van derden op, of rond, de werkplek die coördinatie vereist;
− Of een combinatie van bovenstaande elementen.

Wat is het doel van een TRA?

Normaal gesproken worden binnen bedrijven en organisaties taken/werkzaamheden uitgevoerd volgens vastgelegde standaards of werkprotocollen. Deze protocollen zijn opgesteld vanuit in het verleden toegepaste werkmethodes en ervaringen (zgn. “lessons-learned”) in eerdere, soortgelijke, situaties.
Nu is geen enkele situatie precies gelijk: er zijn altijd zaken te benoemen die afwijken van voorgaande situaties en die dus afwijken van de routine. De TRA vormt een bezinningsmoment: in welke situatie begeven onze mensen zich straks en welke omgevingsfactoren vormen in die specifieke situatie een risico en welk risico is dat dan? Wanneer risico’s zijn onderkend en benoemd dan volgt de bezinning op de wijze waarop risico’s kunnen worden vermeden, worden weggenomen of tot aanvaardbare proporties kunnen worden teruggebracht om zo een veilige werkplek te creëren voor de betrokken medewerkers die deze bepaalde taak dienen uit te voeren.

Voor het PDF document klik: De Taak Risico Analyse (TRA).

De (honing)bij verdwijnt!

Kleine oorzaken hebben soms grote gevolgen. Een klein insect als de honingbij verzorgt de bestuiving van voor de mens eetbare gewassen. Wat deze kleine diertjes dagelijks presteren grenst aan het ongelooflijke! 80% van de te bestuiven gewassen die onze voedselbron vormen nemen zij voor hun rekening. Zonder bij geen oogst!

Om diezelfde oogst te maximaliseren gebruiken de agrariër en de tuinder gifstoffen om ziekte en vraat te bestrijden. Gifstoffen die volgens de fabrikanten ervan “niet of nauwelijks” (onder de determinantiegrens) giftige residuen achterlaten in het milieu. De honingbij bewijst, als slachtoffer van dit streven, ongewild, het tegendeel…

Kijk, luister en huiver bij het idee, dat de (honing)bij zou kunnen verdwijnen!

http://www.imkerforum.nl/phpbb/viewtopic.php?f=2&t=23942  DOKU – De bij verdwijnt

Eerste energieneutrale én C2C huis in Amsterdam

In Mokum staat een huis

Na een energie-efficiënte woning op Steigereiland, legt FARO Architecten voor een tweede versie de lat hoger. Woonhuis 2.0 is energieneutraal en vermindert de CO2-uitstoot met 100%. Bouwen gebeurt bovendien volgens de C2C (Cradle to Cradle) normen.
De woning bereikt het passiefhuis-niveau met een isolatiewaarde van Rc=10. Dat komt door toepassing van drievoudige beglazing, volledige kierdichting en een WTW-installatie (WTW staat voor warmteterugwinning uit ventilatielucht). Het isolatiemateriaal is organisch.
Zes vierkante meter in de luifel geïntegreerde zonnecellen zorgen samen met twee DonQi windmolens voor veel elektriciteit. Genoeg voor de nominale elektriciteitsbehoefte én de naverwarming van warmwater. De fikse boiler van 2m3 zorgt voor een grote opslagcapaciteit van energie. De WTW installatie en de hoge ventilatie-omloopsnelheid in combinatie met drievoudig glas garanderen een hoog comfort. De aanvoer van ventilatielucht vindt van buitenaf plaats, maar een twee meter onder de woning ingegraven Sole grondwarmtewisselaar warmt de lucht eerst op. Extra energie voor ruimteverwarming en tapwater komt van warmwatercollectoren. Deze zijn in de kroonlijst van de gevels geïntegreerd. Een luchtwater/warmtepomp voert de temperatuur van het door de zon verwarmde water zo nodig verder op.
De diepe ligging van de horizontale ramen voorkomt een te veel aan zonne-instraling. De grote glasvlakken hebben regelbare zonwering. In de toiletten en wasmachine wordt regenwater gebruikt. De houten gevel wordt niet geïmpregneerd maar gebrand. De verbrande toplaag maakt verduurzaming door schilderwerk of impregneren overbodig.

Bron: SenterNovem (bewerkt)< ><-->

Vacuümbuiscollectoren verwarmen Medemblikse huizen

Vacuümbuizen als onderdeel van een innovatief zonnecollectorsysteem verwarmen 135 woningen in de woonwijk Waterpark in Medemblik. Met het door Eneco Eco Energy geïnstalleerde systeem van zonnecollectoren heeft de IJsselmeerstad een primeur. Niet eerder is een dergelijk systeem voor woningen geplaatst, zo leggen Eneco-projectleider Willem van Voorst Vader en Harm van der Jagt van projectontwikkelaar PRN uit in de nieuwste editie van EnergieGids.nl.

Het systeem beslaat ongeveer 300 m2 en is gecombineerd met warmte/koudeopslag (WKO). Naast de zonnecollectoren voor warm tapwater voorziet WKO in combinatie met warmtepompen de bewoners van warmte voor ruimteverwarming en comfortkoeling.

Warmte-/koude-opslag vormt in Medemblik de basis van het duurzame energiesysteem. Warmte en koude worden in een waterhoudende zandlaag opgeslagen in de grond. Bronpompen onttrekken warmte en koude aan deze diepgelegen bronnen. Het opgepompte water is tussen de 10 en 15°C. Centraal opgestelde warmtepompen verhogen de temperatuur van dit water tot 45 °C voor de ruimteverwarming. In de zomer levert het systeem comfortkoeling.

Naast WKO werd ook een groot systeem van zonnecollectoren met vacuümbuizen geïnstalleerd. Voordeel hiervan is een veel hoger thermische energetisch rendement, ook bij geringe zonnestraling, omdat de ruimte tussen de binnen- en buitenbuis vacuüm is. Het vacuüm zorgt voor een zeer doeltreffende isolatie, waardoor vrijwel geen verliezen tussen de buizen en de absorber ontstaan. In een HR-gasinstallatie wordt de watertemperatuur verhoogd tot 65 °C voor warm tapwater.

Voor meer: zie EnergieGids.nl nr. 6.

Bron: EnergieGids.nl

Carbon Footprint van gebouwen

De wat???

Veruit de meeste beslissingen die van invloed zijn op het energieverbruik van een gebouw worden in de ontwerpfase (veelal impliciet) door de architect genomen. Er is een hulpmiddel voor eenvoudige analyses in deze fase, de ‘EcoDesigner’ van Graphisoft:. Dat is een in het ontwerpproces geïntegreerd ,  naar zeggen gebruiksvriendelijk, hulpmiddel voor ontwerpers en architecten. Daarmee kran de ontwerper/architect op een simpele manier inzicht in het energieverbruik en in de CO2 footprint (voetafdruk) van een ontwerp krijgen.

Nieuwsgierig over die voetafdruk? http://www.kubusinfo.nl